PRIĖMIMO Į LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS TIKRUOSIUS NARIUS TAISYKLĖS

Patvirtinta LDS Tarybos posėdyje
2013-02-14 (protokolo Nr.02)

1. LDS narius priima LDS Taryba filialų, kūrybinių padalinių arba LDS narių teikimu. Stojantysis pasirašytinai susipažįsta su LDS Įstatais, sumoka stojamąjį nario mokestį, pateikia pareiškimą, aukštojo mokslo meno srityje baigimo diplomo kopiją, dvi srities į kurią stojama ir vieną dailėtyrininko recenzijas-rekomendacijas (iš viso tris rekomendacijas), viešai pristato savo kūrybą ir ją apibūdinančią medžiagą. Dailėtyrininkas pateikia publikuotų darbų sąrašą ir straipsnių kopijas. Sprendimai dėl naujų narių priėmimo, atitinkančių Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir LDS Įstatų reikalavimus, priimami Taryboje paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu.
LDS nariu tampama LDS Tarybai priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į LDS narių registrą, kai Meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso suteikimo įstatymo nustatyta tvarka LR Kultūros ministras pasirašo įsakymą apie meno kūrėjo statuso suteikimą.
2. LDS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindu:
2.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose-rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;
2.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;
2.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
2.4. asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
2.5. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią 2.1 – 2.4 punktuose numatytus pripažinimo reikalavimus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
2.6. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.
3. Stojantysis pateikia prašymą, 2 spalvotas arba juodai baltas nuotraukas 3×4 cm, pateikia tris kūrinius arba tris įgyvendintų monumentalių kūrinių nuotraukas (paruoštus eksponuoti parodoje), bei nustatyta forma, pristato savo kūrybą ir ją apibūdinančią medžiagą.
4. Kūrybą apibūdinanti medžiaga (formatas A4):
4.1. kūrybinė biografija;
4.2. duomenys apie personalines parodas Lietuvoje (nors vienos parodos
duomenys privalo būti pateikti su galerijos arba muziejaus vadovo raštišku patvirtinimu);
4.3. duomenys apie dalyvavimą parodoje kuri vyko atrankos būdu arba
dalyvavimą konkurse, kur autoriaus kūrinys buvo pažymėtas konkurso
žiuri;
4.4. 15-20 kūrinių nuotraukas;
4.5. parodų lankstinukai, katalogai arba jų kopijos, straipsnių kopijos;
4.6. tikslus publikuotų straipsnių apie kūrybą sąrašas (bibliografinis sąrašas);
4.7. dvi dailės srities į kurią stojama ir vieną dailėtyrininko recenzijas-rekomendacijas (iš viso tris išsamias rekomendacijas, kiekvienos apimtis – ne mažiau 1 puslapio). Teisę rekomenduoti stojantįjį turi LDS nariai, turintys toje srityje meno kūrėjo statusą.
4.8. dailėtyrininkai pristato publikuotų darbų sąrašą, straipsnių kopijas ir tris publikuotų darbų recenzijas-rekomendacijas, kurias teikia menotyrininkai turintys meno kūrėjų statusą;
4.9. video meno dailininkai pristato vaizdo juostas, straipsnių kopijas ir ne mažiau kaip vieną kūrinio recenziją-rekomendaciją, kurią teikia menotyrininkas turintis meno kūrėjų statusą šioje srityje;
4.10. tarpdisciplininio meno dailininkai pristato nuotraukas, vaizdo juostas
arba CD ir ne mažiau kaip vieną recenziją-rekomendaciją, kurią teikia tos srities meno kūrėjo statusą turintis menininkas;
4.11. scenografai pateikia įvykdytų kūrinių medžiagą (nuotraukos, vaizdinė medžiaga, video ar CD formatu), rekomendacijas, numatytas šių taisyklių punkte 4.7 ir ne mažiau kaip vieną recenziją, kurią teikia režisierius arba atitinkančios srities meno kritikas turintis meno kūrėjo statusą.
4.12. skulptoriai ir monumentalistai pristato įvykdytų kūrinių nuotraukas ir atitinkamos srities kūrinių eskizus arba projektus.
5. Teritoriniai skyriai ir kūrybiniai padaliniai svarsto pateiktą medžiagą ir priima sprendimus dėl teikimo LDS Tarybai savo skyrių arba padalinių susirinkimuose, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai.
6. Stojantysis turi teisę tiesiogiai kreiptis į LDS Tarybą dėl priėmimo į LDS.
7. Stojantysis susipažįsta su LDS Statutu ir sumoka 100 litų stojamąjį mokestį. Nepriimtiems į LDS grąžinama medžiaga, bet negrąžinamas stojimo mokestis.
8. Visi dokumentai ir kūriniai pateikiami teritoriniams ir kūrybiniams padaliniams iki 2013 m. balandžio mėn. 16 d.
9. Teritoriniai ir kūrybiniai padaliniai, apsvarstę pateiktą pretendentų į LDS narius medžiagą, pasirašytus protokolus (pagal šių taisyklių 5 punktą) pateikia LDS (Kristinai Stuokaitei) iki 2013 m. gegužės mėn. 7 d.
10. LDS Taryba svarstys ir priims narius į LDS 2013 m. gegužės mėn. 16 d.
11. Tarybos priimtų naujų LDS narių kūrinių paroda vyks LDS parodų salėje. Parodoje bus eksponuojami įstojusiųjų kūriniai, nurodant ir LDS narių, rekomendavusių stojančiuosius, pavardes. Paroda veiks nuo 2013 m. gegužės mėn. 20 d.
12. LDS Tarybos nariai negali teikti rekomendacijų stojantiesiems.

Publikuota 2013-02-21 16:15 | 2013, Konkursai

Rašyti komentarą.
Netaktiški komentarai bus ištrinti.


Šiuo metu

Šiandien pristatome

Petras Repšys. Piešiniai

2019 10 01-31

© 2011 vgmc | kontaktai